10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع

عنواندرآمدی بر شناسایی جریانهای امامیه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاملاتی در مقاله «هشام بن حکم و دیدگاه او در باب علم امام»

نویسندهمحمد غفوری نژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش معتزله در تخریب شخصیت هشام بن حکم و نسبت دادن تجسیم به او و تاثیر آن بر محدثان شیعی

نویسندههاشم هاشمی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریان های امامیه در عراق و ایران در سده دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقولة «جسم لا کالأجسام» بین موقف هشام بن الحکم و مواقف سائر أهل الکلام

نویسندهمحمدرضا الحسینی الجلالی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ1410 هجری قمری

زبانعربی

عنواندفاع از هشام بن حکم (پژوهشی درباره احادیثی که هشام بر اساس آن ها متهم به تجسیم و تشبیه شده است)

نویسندهیحیی عبدالحسین دوخی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقوله « جسم لا کالاجسام » بین موقف هشام بن الحکم و مواقف سائر اهل الکلام

نویسندهمحمد رضا حسینی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی