10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
1963
1065
PDF PDF
رفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی
فاطمه جان احمدی اعظم بهرامی
PDF

عنوانرفتار سیاسی دولت شیعی ادریسیان با دولت‌های خوارج در مغرب اسلامی

نویسندهفاطمه جان احمدی, اعظم بهرامی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/ادریسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس
اصغر منتظرالقائم حمیدرضا مطهری اصغر محمود آبادی
PDF

عنواننقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

نویسندهاصغر منتظرالقائم, حمیدرضا مطهری, اصغر محمود آبادی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله و اخیه ادریس بن عبدالله

مصححماهر جرار

نویسندهاحمد بن سهل الرازی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپبیروت

ناشردار الغرب الاسلامی

تاریخ چاپ1995 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانهجرة آل البیت الی المغرب الاسلامی و انعکاساتها الدینیة

نویسندها. بن عون بن عتو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر