10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
بررسی ویژگی های جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم (طلاب دوره سطح)
سارا شریعتی مزینانی مهدی سلیمانیه
PDF

عنوانبررسی ویژگی های جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم (طلاب دوره سطح)

نویسندهسارا شریعتی مزینانی, مهدی سلیمانیه

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی نقش حوزه های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر
عبدالقیوم سجادی آصف کاظمی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی نقش حوزه های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر

نویسندهعبدالقیوم سجادی, آصف کاظمی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ الحوزات العلمیة و المدارس الدینیة عند الشیعة الامامیة (جلد 6)

نویسندهعدنان فرحان آل قاسم

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپبیروت

ناشردارالسلام

تاریخ چاپ1436 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانتاریخ حوزه علمیه قم از تاسیس تا سده چهارم (تحلیلی بر زمینه ها و عوامل پیدایش و شکوفایی)

نویسندهعلی اکبر زهره کاشانی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب
یحیی فوزی سعید نریمان
PDF

عنواناصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب

نویسندهیحیی فوزی, سعید نریمان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی