17
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
2836
1060
PDF PDF
3601
1070
PDF PDF
بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه
عبدالرفیع رحیمی محممدکاظم شفائی
PDF

عنوانبررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

نویسندهعبدالرفیع رحیمی, محممدکاظم شفائی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

تأملی بر مذهب سراینده «علی نامه» تنها بازمانده میراث حماسی شیعه قرن پنجم
محمدرضا هدایت پناه حسین هدایت پناه
PDF

عنوانتأملی بر مذهب سراینده «علی نامه» تنها بازمانده میراث حماسی شیعه قرن پنجم

نویسندهمحمدرضا هدایت پناه, حسین هدایت پناه

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نهضت احیای میراث شیعه، مکتب آقابزرگ تهرانی، گفتگو با دانشمند فرهیخته سید محمدحسین حسینی جلالی
محمد نوری محمدحسین حسینی جلالی
PDF

عنواننهضت احیای میراث شیعه، مکتب آقابزرگ تهرانی، گفتگو با دانشمند فرهیخته سید محمدحسین حسینی جلالی

نویسندهمحمد نوری, محمدحسین حسینی جلالی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی